• Regulamin

Regulamin obowiązujący od 28/05/2024

Słowniczek pojęć | Dane kontaktowe Sprzedawcy

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sprzedawca

EEG INSTYTUT 

tel. +48 516 079 386

NIP: 113-108-35-53 REGON: 016262704

Zarejestrowany w CEDIG

Konto Bankowe: PKOBPSA 34 1020 1156 0000 7102 0010 1014


e-sklep – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod domeną internetową www.ieeginstytut.pl (sklep jest szyfrowany za pomocą SSL dla sklepu i dla domeny)

Kontakt z obsługą e-sklepu - jest możliwy:

 • poprzez pocztę elektroniczną - adres e-mail: online@eeginstytut.pl  
 • telefonicznie - nr telefonu: +48 22 671 59 14 lub +48 516 079 386.
 • czas pracy obsługi e-sklepu - od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient lub Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu w e-sklepie lub korzysta z jego pozostałych funkcjonalności.

Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w e-sklepie w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu w art. 22[1] Kodeksu Cywilnego.

Koszyk - funkcjonalność e-sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy i formy płatności.

Towar - artykuł lub usługa, oferowany do sprzedaży w e-sklepie.

Karta Produktu – strona internetowa w e-sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru).

Cena - cena brutto Towaru podana w Karcie Produktu wraz z informacją o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostawy Towaru.

Zamówienie – informacje w szczególności na temat rodzaju i liczby Towaru do dostarczenia Klientowi, zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta , na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Umowa Sprzedaży - umowa na sprzedaż Towaru, zawarta za pośrednictwem e-sklepu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

Podmiot Realizujący Płatność – zewnętrzny względem Sprzedawcy podmiot, pośredniczący w realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego, płatności kartą płatniczą lub kartą kredytową, odbioru towaru za pobraniem.

Kod Rabatowy – bon towarowy (kod alfanumeryczny), uprawniający do nabycia Towaru w e-sklepie, do maksymalnej kwoty odpowiadającej jego wartości nominalnej. Klient może skorzystać z Kodu Rabatowego, otrzymanego od EEG INSTYTUT lub od innego podmiotu współpracującego z EEG INSTYTUT, upoważnionego do udzielania kodów rabatowych w e-sklepie. Kody rabatowe posiadają okres ważności, po upływie którego ich użycie jest niemożliwe. Kod rabatowy co do zasady nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym lub innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

Konto Klienta lub Konto – podstrona internetowa e-sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzania swoimi danymi osobowymi oraz weryfikacji statusu złożonych przez siebie Zamówień.

Login – ciąg znaków alfanumerycznych odpowiadający adresowi e-mail Klienta, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, podawany przez Klienta podczas procesu rejestracji.

Hasło – unikalny ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu rejestracji. Hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

Polityka Ochrony Prywatności – dokument informujący Klientów o sposobie gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę, w związku z ich korzystaniem z e-sklepu. Dokument ten zawarto w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 1. Postanowienia ogólne
 2. Regulamin określa zasady korzystania z e-sklepu, w szczególności składania i realizacji Zamówień na Towary oraz ich dostarczania Klientowi, a także zapłaty ceny przez Klienta.
 3. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zmianami).

Zasady korzystania z e-sklepu

 1. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z e-sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 2. Korzystanie z e-sklepu oznacza akceptację warunków opisanych w czasie Rejestracji, Regulaminie oraz Polityce Ochrony Prywatności. 
 3. Korzystanie z e-sklepu, w tym przeglądanie jego asortymentu i składanie Zamówień, jest możliwe w przypadku Klienta posługującego się: 
  1. urządzeniem posiadającym system operacyjny, umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym do niego dostęp; 
  2. przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, i inne; 
  3. aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Przeglądanie asortymentu e-sklepu nie wymaga rejestracji.
 5. Rejestracja konta Klienta jest dobrowolna (np. przy składaniu Zamówienia), obligatoryjne natomiast jest podanie przez Klienta danych umożliwiających prawidłową realizację Zamówienia, w szczególności: danych umożliwiających kontakt (e-mail oraz nr telefonu) i prawidłową dostawę Towaru.
 6. Rejestracja Konta Klienta daje możliwość korzystania ze wszystkich dostępnych funkcjonalności e-sklepu, w tym łatwiejszego składania Zamówień, przeglądania ich historii oraz śledzenia etapu ich realizacji. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z treścią Regulaminu (i jego akceptacja) akceptacja kolejnych wymaganych prawem zgód oraz podanie w formularzu rejestracyjnym danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Następnie, aktywowanie Konta Klienta wymaga jeszcze potwierdzenia rejestracji, przez kliknięcie w odnośnik zawarty w wiadomości e-mail, automatycznie przesłanej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Logowanie do Konta Klienta (zakładka "Moje Konto") jest możliwe przez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Po zalogowaniu do swojego Konta, Klient może zarządzać swoimi danymi osobowymi, w tym modyfikować ustalone Hasło. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w e-sklepie poprzez podanie właściwej kombinacji Loginu i Hasła.
 7. Aby usunąć Konta Klienta, należy wysłać wiadomość z takim wnioskiem na adres poczty elektronicznej e-sklepu, podając w treści wiadomości adres poczty elektronicznej Klienta przypisany aktualnie do Konta którego dotyczy wniosek.
 8. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu e-sklepu mogą być zgłaszane Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Dane kontaktowe e-sklepu podano na początku Regulaminu.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (w maksymalnych granicach wynikających z powszechnych przepisów prawa w tym zakresie) za zakłócenia w funkcjonowaniu e-sklepu spowodowane ingerencją osób trzecich, siłą wyższą lub brakiem zgodności z infrastrukturą techniczną, którą posługuje się Klient. Ponadto, Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności e-sklepu w razie wykonania koniecznych prac konserwacyjnych, testowych lub modernizacyjnych.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (w maksymalnych granicach wynikających z powszechnych przepisów prawa w tym zakresie) za blokowanie lub usuwanie wiadomości kierowanych z e-sklepu na adres e-mail wskazany przez Klienta, przez administratorów serwerów pocztowych lub oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu Klienta.

Obowiązki Klienta

 1. Klient akceptując Regulamin oświadcza, iż akceptuje poniższe zakazy i zobowiązania:
 2. Niedostarczania i nieprzekazywania treści prawnie zabronionych, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 3. Korzystania z e-sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, co mogłoby nastąpić w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 4. Niepodejmowania bez pisemnej zgody Sprzedawcy działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam), prowadzenie w ramach e-sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, itp.
 5. Korzystania ze e-sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla EEG INSTYTUT, 
 6. Korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 7. Zachowania w tajemnicy kombinacji Loginu i Hasła do swojego Konta Klienta. Klient odpowiada (w maksymalnych granicach wynikających z powszechnych przepisów prawa w tym zakresie) za wszelkie działania wynikające z nieuprawnionego posługiwania się Loginem i Hasłem do swojego Konta, 
 8. Zachowania w tajemnicy Kodu Rabatowego, - o ile operacje takie nie zostały wykonane z przyczyn leżących po stronie EEG INSTYTUT - EEG INSTYTUT nie ponosi odpowiedzialności (w maksymalnych granicach wynikających z powszechnych przepisów prawa w tym zakresie) za operacje wykonane przez nieuprawnione osoby trzecie przy użyciu Kodu Rabatowego przyznanego Klientowi, w tym w szczególności w wyniku niezachowania Kodu Rabatowego w tajemnicy przez Klienta.
 9. Jeżeli działanie Klienta w ramach e-sklepu będą nosić znamiona naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich, zasad współżycia społecznego lub postanowień Regulaminu - Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta. Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną (na adres aktualnie zarejestrowany w e-sklepie), o zamiarze zablokowania lub o zablokowaniu jego Konta. 
 10. Blokada Konta jest równoznaczna z rozwiązaniem w trybie natychmiastowym, umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną. Osoba, której Konto zostało zablokowane, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. 

Informacje o Towarach

 1. Informacje o Towarach zamieszczone na stronach e-sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 71), stanowią natomiast zaproszenie do zawarcia umowy przez Zamawiających.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach e-sklepu:
  1. podawane są w złotych polskich;
  2. zawierają podatek VAT
  3. nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów, a także do wprowadzania akcji promocyjnych, bądź też modyfikacji ich warunków lub ich odwoływania. Zmiany te w żadnym stopniu nie naruszają praw osób, które złożyły Zamówienie przed ich publikacją na stronach e-sklepu.
 4. Promocje w e-sklepie nie podlegają łączeniu chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. 
 5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby informacje o Towarach (dane techniczne, opisy, fotografie, etc.), były możliwe najbardziej zgodne z rzeczywistością. Niemniej jednak, istnieje możliwość wystąpienia niezgodności tych danych ze stanem faktycznym (np. w razie zmiany niektórych parametrów technicznych przez producenta, zmiany ceny, etc.). W takim przypadku osoba obsługująca Zamówienie ze strony e-sklepu, zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania Klienta (telefonicznie, e-mailem lub innym środkiem porozumiewania się elektronicznego) o tym fakcie, i umożliwienia anulowania Zamówienia, bez jakichkolwiek kosztów dla Zamawiającego.
 6. Indywidualne ustawienia urządzenia za pomocą którego Klient wyświetla strony e-sklepu, mogą powodować istotne różnice pomiędzy wizualizacją Towaru, a jego rzeczywistym wyglądem (kolorem, proporcjami, itp.). Klient będący Konsumentem, może w takim wypadku skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn - szczegółowe informacje na ten temat zawiera pkt. XII Regulaminu.

Proces składania Zamówienia | Zawarcie umowy

 1. Zamówienie można składać na jeden z następujących sposobów: 
  1. poprzez e-sklep, zarówno z procedurą rejestracji Konta Klienta, jak również z jej pominięciem,
  2. wysyłając wiadomość na kontaktowy adres poczty elektronicznej e-sklepu;
  3. telefonicznie pod numerem kontaktowym e-sklepu, w czasie pracy jego obsługi.
 2. Niezależnie od wybranego sposobu składania Zamówienia, do jego prawidłowej realizacji niezbędne jest poprawne określenie i przekazanie Sprzedawcy następujących danych:
  1. nazwy i ilości Towarów,
  2. jeżeli występują - dodatkowych opcji charakteryzujących Towar (jak np. rozmiar, kolor), 
  3. imienia i nazwiska Zamawiającego, 
  4. dokładnego adresu dostawy, 
  5. danych do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia lub jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura, 
  6. numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail Zamawiającego.
 3. Złożenie Zamówienia uwarunkowane ponadto jest zapoznaniem się i akceptacją treści Regulaminu oraz Polityki Ochrony Prywatności.
 4. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, EEG INSTYTUT nie ponosi odpowiedzialności (w maksymalnych granicach wynikających z powszechnych przepisów prawa w tym zakresie) za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Zamówienia. Zamawiający podając wymagane do realizacji Zamówienia dane poprzez zalogowanie się do e-sklepu (co automatyczne przenosi niezbędne do prawidłowej realizacji Zamówienia dane z Konta Klienta do formularza Zamówienia), jest zobowiązany do weryfikacji swoich danych zawartych w ramach Konta Klienta i ewentualnej ich aktualizacji, każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.
 5. Dokonywanie Zamówień poprzez e-sklep oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 6. Proces składania Zamówienia poprzez e-sklep składa się z następujących kroków:
  1. wybór Towarów będących przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknięcie przycisku [Dodaj do koszyka] (lub równoznacznego);
  2. wybór rodzaju przesyłki (sposobu dostarczenia Zamówienia) i płatności; 
  3. manualne wprowadzenie do formularza Zamówienia danych niezbędnych do jego prawidłowej realizacji lub 
  4. zalogowanie się do Konta Klienta (co automatyczne przenosi niezbędne dane do formularza); 
  5. potwierdzenie zapoznania się i akceptację treści Regulaminu, wraz Polityką Ochrony Prywatności, 
  6. zatwierdzenie Zamówienia przez przycisk [Przejdź do potwierdzenia] (lub równoznaczny).
 7. W trakcie składania Zamówienia przez e-sklep, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także zmian w wyborze Towarów. W tym celu należy kierować się informacjami wyświetlanymi na stronach e-sklepu.
 8. Po zatwierdzeniu Zamówienia, wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia zawierające informacje dotyczące:
  1. zamawianych Towarów, 
  2. ich jednostkowej oraz łącznej ceny, 
  3. wybranego sposobu dostawy wraz z jego całkowitym kosztem, 
  4. wybranej formy płatności, 
  5. kosztów dodatkowych (jeżeli występują), 
  6. danych kontaktowych Zamawiającego, 
  7. danych adresowych odbiorcy Towaru. 

Po weryfikacji poprawności ww. informacji, potwierdzenie Zamówienia następuje przez przycisk [Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów] (lub równoznaczny).

 1. Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego zostaje automatycznie wysłane potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę, wraz z Regulaminem w formie hiperłącza zawartym w tej wiadomości e-mail. Złożenie Zamówienia oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru, na warunkach podanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, Sprzedawca wysyła wiadomość na adres poczty elektronicznej Klienta z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie to jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty o której mowa w ust. powyżej (zawarcie umowy). W przypadku Zamówień składanych telefonicznie umowa zostaje zawarta w trakcie rozmowy telefonicznej w momencie, gdy Klient potwierdzi informacje dotyczące Zamówienia, a osoba z obsługi e-sklepu przyjmie i zaakceptuje Zamówienie.
 3. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia Klient zamawia Towary z różnych kategorii Towarów, Zamówienie może zostać podzielone na co najmniej dwie części (każda może wymagać oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji). O sytuacji tego rodzaju Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
  1. odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku gdy dane teleadresowe podane przez Klienta są niezgodne z prawdą lub płatność za Zamówienie nie została uiszczona w terminie 5 dni od jego złożenia (w przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż "płatność przy odbiorze" / "za pobraniem"). 
  2. dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego, 
  3. ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu Zamówienia płatnego przy odbiorze oraz nałożenie na Klienta dodatkowej opłaty wynikającej z obsługi Kuriera / Poczty Polskiej.
 5. Sprzedawca jest uprawniony do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych Towarów, kategorii Towarów, wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Towaru objętej jednym Zamówieniem lub ewentualnie innych informacji dotyczących ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności. Wszelkie ograniczenia tego rodzaju zostaną opublikowane na głównej stronie e-sklepu w zakładkach Dostawa i Płatność (lub równoznacznych) i nie ograniczą praw nabytych przez Zamawiających w ramach realizacji złożonego Zamówienia.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży Towarów, następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail szczegółowej specyfikacji Zamówienia wraz z odnośnikiem w formie hiperłącza do Regulaminu oraz przez dołączenie paragonu fiskalnego lub faktury do przesyłki zawierającej Towar.

 Modyfikacja Zamówienia | Rezygnacja z Zamówienia

 1. Zmiany do Zamówienia mogą być zgłaszane przez Klienta - telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - do momentu przygotowania przez EEG INSTYTUT przesyłki z Towarem do wysłania. Status realizacji bieżącego Zamówienia widoczny jest w Koncie Klienta (zakładka „Moje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości Zamówienia (anulowanie), bądź rezygnacji z części Towarów, bądź ich zamiany, bądź dodania nowych Towarów, a także zmian w adresie dostawy, danych do faktury, czy też uwag dodatkowych do Zamówienia. Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zmian do Zamówienia (w tym jego anulowania), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez siebie w procesie składania Zamówienia.
 2. Jeżeli Zamówienie zostało opłacone z góry, a zmiana do Zamówienia wiąże się ze zwrotem ceny sprzedaży (w całości lub w części) - zwrot ten nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przez EEG INSTYTUT informacji od Klienta o zmianie. Zasady zwrotu należności Klientom opisano szczegółowo w pkt. XIV Regulaminu.
 3. Jeżeli zmiana do Zamówienia wiąże się ze wzrostem ceny do zapłaty, rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo w pkt. X Regulaminu.
 4. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu Towarów wchodzących w jego skład (bez możliwości rezygnacji z pojedynczych Towarów).
 5. Jeżeli w wyniku zmian do Zamówienia dokonanych przez Klienta, obniżeniu ulega łączna cena Towarów stanowiących przedmiot Zamówienia i ta obniżona cena nie uprawnia według powszechnie obowiązujących w e-sklepie zasad do uzyskania przez Klienta korzyści (w szczególności - do braku kosztów przesyłki, tzw. "darmowej dostawy") - kalkulacja do Zamówienia po zmianach może nie zawierać tych pierwotnie uwzględnianych korzyści.

VIII. Ewentualne przeszkody w realizacji zamówienia | Anulowanie zamówienia

 1. W przypadku braku zamówionego Towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym braku możliwości dokonania zakupu u dostawców EEG INSTYTUTU w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia - Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres wskazany wcześniej przez Klienta) lub telefonicznie (telefon wskazany wcześniej przez Klienta).
 2. W razie, gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa w wyznaczonym terminie, EEG INSTYTUT może zaproponować Klientowi:
  1. anulowanie całości Zamówienia - wybór tej opcji przez Klienta zwalnia EEG INSTYTUT z obowiązku realizacji Zamówienia,
  2. anulowanie części Zamówienia  - wybór tej opcji przez Klienta spowoduje realizację Zamówienia w części oraz zwolnienie EEG INSTYTUT z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie, 
 3. Podział Zamówienia i podanie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie - wybór tej opcji przez Klienta oznacza zgodę na wysłanie Towarów w kilku odrębnych przesyłkach, bez ponoszenia przez Klienta dodatkowych kosztów związanych z podziałem Zamówienia na kilka przesyłek.
 4. Jeżeli w ciągu 4 dni od wysłania wiadomości elektronicznej do Klienta z informacją o której mowa powyżej, Klient nie wybierze żadnej z zaproponowanych opcji lub w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem (z przyczyn nie leżących po stronie EEG INSTYTUT) - EEG INSTYTUT jest uprawniony do anulowania Zamówienia w całości.
 5. Jeżeli zapłata za Zamówienie została dokonana z góry, a Zamówienie zostało anulowane w całości lub w części - EEG INSTYTUT zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji Zamówienia w części). Zasady zwrotu należności Klientom opisano szczegółowo w pkt. XIV Regulaminu.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności z góry jako sposobu zapłaty za Zamówienie, brak informacji od Podmiotu Realizującego Płatność o dokonanej płatności za Zamówienie w terminie 5 dni od dnia jego złożenia - uprawnia EEG INSTYTUT do anulowania Zamówienia w całości.

Dostępne formy płatności

 1. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności: 
  1. płatność przy odbiorze ("za pobraniem") możliwa przy wyborze następujących sposobów dostawy: Poczta Polska, Pocztex Kurier 48, przesyłka kurierska
  2. przelew bankowy na konto E-sklepu,
  3. użycie Kodu Rabatowego - możliwe w razie uzyskania takiego kodu.
 2. Istnieje możliwość łączenia różnych form płatności, dzieląc Cenę na kwoty cząstkowe i dokonując płatności jedna po drugiej. W takim przypadku prosimy jednak o kontakt z obsługą e-sklepu.

Czas realizacji Zamówienia | Rozpoczęcie realizacji Zamówienia

 1. Dla Towarów oznaczonych na karcie produktu informacją „wysyłka do 48h” (lub równoznaczną) - Zamówienia są realizowane i wysyłane w ciągu 48 godzin. Dla pozostałych Towarów, na karcie produktu podano informację o liczbie godzin lub dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z Towarem. Podany czas realizacji dotyczy dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W wyjątkowych przypadkach, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych, dni nierealizowania Zamówień z zastrzeżeniem, że informacja o tym fakcie zostanie opublikowana w zakładce [Dostawa] (lub równoznacznej) na stronie głównej E-sklepu a ponadto, że zmiana ta nie naruszy praw nabytych Zamawiających.
 2. Informacja o czasie realizacji Zamówienia określa orientacyjny czas liczony od: 
  1. momentu zakończenia przez Klienta procesu składania Zamówienia na stronie e-sklepu, jeżeli wybrana forma płatności to:
   • płatność przy odbiorze przesyłki z Zamówieniem ("za pobraniem"), lub użycie Kodu Rabatowego.
  2. otrzymania przez Sprzedawcę od Podmiotu Realizującego Płatność potwierdzenia poprawnego wykonania płatności, jeżeli wybrana forma płatności to:
 1. płatność przed odbiorem ("z góry"), tj.:
    • przelew bankowy na konto e-sklepu
    • e-przelew, karta płatnicza lub kredytowa (obsługiwane przez akceptowany w danym momencie przez e-sklep system płatności elektronicznych).
 1. Czas realizacji Zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Towarów; jest także uzależniony od dostępności danego produktu.
 2. EEG INSTYTUT nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych, w szczególności adresu dostawy.

Dostawa Towarów

 1. Dostawa Towarów jest możliwa jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa Towarów Zagranicę będzie możliwa od momentu przygotowania odpowiednich narzędzi przez EEG INSTYTUT
 2. Dostawa zamówionych Towarów jest możliwa za pośrednictwem: 
  • Poczty Polskiej (Pocztex Kurier 48 lub list polecony), 
  • Firmy kurierskiej współpracującej w danym momencie z e-sklepem
 3. Koszty dostawy mogą zależeć od kilku czynników, takich jak: sposób dostawy, łączna wartość Towarów stanowiących przedmiot Zamówienia lub gabaryt przesyłki. Koszty dostawy są podawane w Koszyku przy wyborze przez Klienta sposobu dostawy.
 4. Całkowita wartość Zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy i ewentualnymi innymi kosztami), zostaje wyszczególniona w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 5. EEG INSTYTUT zastrzega sobie możliwość realizacji dostawy Zamówienia własnym transportem, po poinformowaniu Klienta o tym fakcie pocztą elektroniczną (adres wskazany wcześniej przez Klienta) lub telefonicznie (telefon wskazany wcześniej przez Klienta). Zamawiający ma możliwość osobistego odbioru przedmiotu Zamówienia w stacjonarnej siedzibie e-sklepu, po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.
 6. Czas dostawy jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy.
 7. Informacja dotycząca kosztów dostawy jest dostępna za pośrednictwem zamieszczonego na stronie głównej E-sklepu odsyłacza "Informacje o dostawie" (lub równoznacznego).
 8. Przesyłki dostarczane przez firmy kurierskie (w tym Pocztex), są ubezpieczone od uszkodzeń w transporcie do czasu doręczenia do adresata. Między innymi z tego względu, rekomendujemy dokładne sprawdzenie (w obecności kuriera) kompletności zawartości paczki, stanu opakowania zewnętrznego i zamówionego Towaru. W razie stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia przesyłki lub braku Towaru wewnątrz opakowania - zalecamy spisanie protokołu szkody (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez osobę odbierającą Zamówienie i kuriera). W tym celu można posłużyć się wzorem dokumentu (protokołem szkody), który powinny być dostępny u kuriera. Po otrzymaniu informacji od Zamawiającego o stwierdzonych przy odbiorze przesyłki nieprawidłowościach, Sprzedawca kontaktuje się z przedstawicielem firmy kurierskiej. Niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedzi, Sprzedawca kontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia dalszych kroków (np. ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu wpłaconych środków pieniężnych).
 9. Część Towarów (szczególnie o dużych gabarytach), jest wysyłana w stanie wymagającym samodzielnego montażu. W takim wypadku do Towaru dołączona jest instrukcja montażu/obsługi.

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dn. 30/05/2014 o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w e-sklepie bez podania przyczyny. W tym celu należy skierować pisemne oświadczenia o swojej decyzji w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od daty odbioru Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik).
 2. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie poprzednim można złożyć w formie pisma kierowanego na adres siedziby stacjonarnej e-sklepu (np. dołączając je do przesyłki ze zwracanym Towarem) lub wysyłając e-mail (z adresu poczty elektronicznej podanego w trakcie składania Zamówienia) na adres e-sklepu. Jeżeli oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej, EEG INSTYTUT niezwłocznie wyśle pocztą elektroniczną Konsumentowi potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.
 3. Dla zachowania ustawowego terminu złożenia oświadczenia o odstąpieniu (14 dni kalendarzowych), wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Prawo do odstąpienia dotyczy tylko Konsumentów i jest wyłączone w przypadku: 
  • Towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę e-sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy; 
  • Nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli oryginalne opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. EEG INSTYTUT dokona zwrotu na rzecz Konsumenta dokonanej przez niego płatności, w tym kosztu dostarczenia rzeczy - oprócz kosztu dodatkowego wynikającego z wybranej przez Konsumenta formy dostawy, o ile jest ona inna niż najtańsza dostępna forma dostawy oferowana przez e-sklep - niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni. Termin ten jest liczony od dnia, gdy e-sklep uzyskał informację o decyzji Konsumenta o odstąpieniu od umowy. EEG INSTYTUT zastrzega, iż może wstrzymać się ze zwrotem płatności, do czasu otrzymania zwrotu Towaru lub dowodu nadania przesyłki zwrotnej z Towarem, zależnie od tego jakie zdarzenie wystąpi wcześniej. Zasady zwrotu należności Klientom opisano szczegółowo w pkt. XIV Regulaminu.
 6. Nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Konsument zobowiązany jest odesłać lub zwrócić Towar do e-sklepu, w miarę możliwości wraz z oryginałem dowodu zakupu (np. paragonu fiskalnego, faktury). Towary, co do których Klient odstąpił od umowy, należy odesłać adresując przesyłkę: EEG INSTYTUT ul. Londyńska 2 03-921 Warszawa z dopiskiem ZWROT. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli Konsument nada przesyłkę ze zwrotem przed upływem podanego terminu.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 150 PLN. Dotyczy to towarów wielkogabarytowych, bądź drogich, które ze względu na wagę lub wymiary są transportowane na paletach (np. powyżej 50 kg lub nawet 100 kg).
 9. EEG INSTYTUT nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. 
 10. Przykładowa treść oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z pouczeniem jest dostępna w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, a także stronie głównej e-sklepu pod odnośnikiem [Oświadczenie o odstąpieniu] (lub równoznacznym). Konsument może skorzystać z tego wzoru lub posłużyć się inną, jednoznaczną treścią oświadczenia. 

XIII. Odpowiedzialność wobec Konsumenta z tytułu rękojmi | Warunki gwarancji

 1. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku Klientów nabywających Towary w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (nie będących Konsumentami), wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczna lub prawną, w okresie 2 lat od daty wydania Towaru (chyba że Konsument jest firmą wtedy okres ten wynosi 1 rok). W tym czasie Konsument może, z zastrzeżeniem przepisów szczegółowych zawartych w Kodeksie Cywilnym, żądać według swego uznania:
  1. wymiany Towaru na nowy, 
  2. usunięcia wady (naprawy) Towaru, 
  3. obniżenia ceny Towaru, 
  4. jeżeli wada jest istotna - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

Żądanie wymiany Towaru lub usunięcia wady, przerywa bieg terminu uprawnień wymienionych w niniejszym ust. lit. c) i d).

 1. Jeżeli wśród Towarów stanowiących przedmiot umowy tylko niektóre posiadają wadę i możliwe jest odłączenie ich od produktów pozbawionych wad (bez szkody dla obu stron umowy) - uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Towarów obciążonych wadą.
 2. Reklamacje można składać w każdej prawnie skutecznej formie, przykładowo: 
  1. pocztą elektroniczną na adres e-mail e-sklepu, 
  2. pisemnie na adres siedziby e-sklepu, 
  3. poprzez kontakt telefoniczny, w godzinach pracy e-sklepu. 

Dane kontaktowe oraz godziny pracy e-sklepu podano w pkt. I Regulaminu.

 1. Towar obarczony wadą stanowiący przedmiot reklamacji należy dostarczyć na adres: EEG INSTYTUT ul. Londyńska 2 03-921 Warszawa. Koszt dostarczenia Towaru ponosi Sprzedawca.
 2. Koszty naprawy lub wymiany Towaru obarczonego wadą ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj lub sposób montażu Towaru obarczonego wadą, jego dostarczenie przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione Konsument udostępni rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania Towaru obarczonego wadą, z zastrzeżeniem że Sprzedawca ponosi finansową odpowiedzialność z tego tytułu do wysokości ceny Towaru.
 3. Sprzedawca rozpozna reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni, oznacza to iż reklamację uznał. W każdym przypadku, gdy uznanie reklamacji wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu do Konsumenta - koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
 4. Towary sprzedawane w e-sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora (na warunkach oraz przez okres wskazany w dokumentach gwarancyjnych). Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na oferowane w e-sklepie Towary. 

XIV. Zwrot należności Klientom

 1. Sprzedawca zwróci należność w terminie 14 dni kalendarzowych, m.in. w przypadkach:  
  1. Zamówienia opłaconego z góry przed realizacją, w przypadku jego anulowania w całości lub części (w takim przypadku zwrotowi podlega część ceny); 
  2. w razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta; 
  3. dla uznanej na korzyść Konsumenta reklamacji, związanej ze zwrotem należności. 
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 3. W najszerszych prawnie dopuszczalnych ramach, EEG INSTYTUT nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu pieniędzy lub opóźnienie tego zwrotu, jeżeli mimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres e-mail wezwania do podania właściwego do zwrotu środków numeru rachunku bankowego (w sytuacji, gdy EEG INSTYTUT nie posiada takiej informacji), Klient nie udzieli tej informacji - uniemożliwiając lub opóźniając dokonanie zwrotu. Ponadto EEG INSTYTUT nie odpowiada za brak zwrotu pieniędzy lub opóźnienie tego zwrotu, jeżeli jest to wynik podania przez Klienta błędnych danych w zakresie adresu, imienia i nazwiska lub numeru rachunku bankowego.
 4. W przypadku gdy Zamówienie zostało opłacone z rachunku bankowego nienależącego do Klienta, karty kredytowej lub płatniczej - zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność.
 5. Jeżeli Zamówienie zostało opłacone za pomocą Kodu Rabatowego - nie ma możliwości powtórnego wykorzystania Kodu Rabatowego.
 6. Bezpieczeństwo wymiany danych | Ochrona danych osobowych
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach e-sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki chroniące przed pozyskiwaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione przekazywanych danych osobowych. 
 8. Sprzedawca zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz o zgodę udzieloną przez Klienta. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na ten fakt oraz na zapisy Polityki Ochrony Prywatności zawartej w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

XVI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W przypadku możliwości korzystania w e-sklepie ze sprzedaży ratalnej, w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, obowiązuje regulamin kredytodawcy lub postanowienia umowy kredytowej.
 3. Ewentualne spory związane z działalnością e-sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. 
  Klient będący konsumentem ma możliwość pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Więcej informacji o tej procedurze rozstrzygania sporów oraz o innych szczególnych uprawnieniach przysługujących konsumentom, znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl (zakładka [Dla Konsumentów] lub równoznaczna). 
 4. EEG INSTYTUT zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany te nie mogą naruszać żadnych praw nabytych przez korzystających ze sklepu Klientów. Ewentualne zmiany zostaną podane do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem nowej treści dokumentu na stronie głównej e-sklepu w zakładce Regulamin (lub równoznacznej). 

 

Data wejścia w życie Regulaminu: 28/05/2024 

 

 • Sklep zamknięty

Pracujemy nad nowym sklepem. W międzyczasie w celu złożenia zamówienia zapraszamy do kontaktu: 516079386 lub 575703 077